2. třída ČESKÝ JAZYK

Učební karty pro 2. třídu ZŠ (14 Ks) obsahují učivo, které by měl každý žák zvládnout.

554 Kč457,85 Kč bez DPH
Dostupné
 • VĚTA, DRUHY VĚT - karta popisuje a vysvětluje co je věta a jaké máme druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací a zvolací)

  STAVBA SLOVA - karta popisuje a vysvětluje jak se tvoří slova (kořen, předpona, přípona, koncovka a kmen)

  HLÁSKY - karta popisuje a vysvětluje dělení hlásek na samohlásky, dvojhlásky, souhlásky a obojetné souhlásky

  PÁROVÉ SOUHLÁSKY - karta popisuje a vysvětluje správnost psaní párových souhlásek na konci i uvnitř slova

  VÝZNAM SLOV - karta popisuje a vysvětluje význam slov a dělení slov na: jednoznačná, mnohoznačná, nadřazená, stejného a opačného významu, neutrální a citově zabarvená a složená

  SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ - karta popisuje a vysvětluje rozdíly při čtení a psaní těchto skupin (např. kdy píšeme MĚ/MNĚ, VĚ/VJE)

  PODSTATNÁ JMÉNA I. + II. část - karta popisuje a vysvětluje určování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen

  SLOVESA I. + II. část - karty popisují a vysvětlují určování sloves: osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, třída a vzor, přechodníky, příčestí, slovesné tvary a nepravidelná slovesa

  PŘEDLOŽKY - karta popisuje a vysvětluje dělení předložek na: vlastní, nevlastní, slabičné a neslabičné

  VYJMENOVANÁ SLOVA - karta obsahuje kompletní rozpis vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z

  PÁDOVÉ OTÁZKY - karta obsahuje tabulku 7. pádů, pomůcka při probírání podstatných jmen

  SLOVNÍ DRUHY - karta obsahuje všeobecný přehled deseti slovních druhů (rozdělených na ohebné a neohebné), jejich významu a vlastností