3. třída ČESKÝ JAZYK

Učební karty pro 3. třídu ZŠ (13 Ks) obsahují učivo, které by měl každý žák zvládnout.

515 Kč425,62 Kč bez DPH
Dostupné
 • VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ, SPOJOVACÍ VÝRAZY - karta popisuje a vysvětluje dělení věty jednoduché (holá, rozvitá) a souvětí i s použitím spojovacích výrazů

  VÝZNAM SLOV - karta popisuje a vysvětluje význam slov a dělení slov na: jednoznačná, mnohoznačná, nadřazená, stejného a opačného významu, neutrální a citově zabarvená a složená

  HLÁSKY - karta popisuje a vysvětluje dělení hlásek na samohlásky, dvojhlásky, souhlásky a obojetné souhlásky

  STAVBA SLOVA - karta popisuje a vysvětluje jak se tvoří slova (kořen, předpona, přípona, koncovka a kmen)

  VYJMENOVANÁ SLOVA - karta obsahuje kompletní rozpis vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z

  SLOVNÍ DRUHY - karta obsahuje všeobecný přehled deseti slovních druhů (rozdělených na ohebné a neohebné), jejich významu a vlastností

  PODSTATNÁ JMÉNA I. + II. část - karta popisuje a vysvětluje určování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen

  PŘÍDAVNÁ  JMÉNA - karta popisuje a vysvětluje určování čísla, pádu, rodu, vzoru a stupně přídavných jmen

  ZÁJMENA - karta popisuje a vysvětluje druhy a vzory zájmen

  ČÍSLOVKY - karta popisuje a vysvětluje rozdělení a druhy číslovek

  SLOVESA I. + II. část - karty popisují a vysvětlují určování sloves: osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, třída a vzor, přechodníky, příčestí, slovesné tvary a nepravidelná slovesa