4. třída ČESKÝ JAZYK

Učební karty pro 4. třídu ZŠ (15 Ks) obsahují učivo, které by měl každý žák zvládnout.

594 Kč490,91 Kč bez DPH
Dostupné
 • VÝZNAM SLOV - karta popisuje a vysvětluje význam slov a dělení slov na: jednoznačná, mnohoznačná, nadřazená, stejného a opačného významu, neutrální a citově zabarvená a složená

  STAVBA SLOVA - karta popisuje a vysvětluje jak se tvoří slova (kořen, předpona, přípona, koncovka a kmen)

  PŘEDPONY, PŘÍPONY - karta popisuje a vysvětluje použití předpon (od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vz-, s-, z-, vz-, ob-, v-) a přípon (-ský, -ští, -ík, -ice, -ina, -í, -ný, -ní)

  PŘEDLOŽKY - karta popisuje a vysvětluje dělení předložek na: vlastní, nevlastní, slabičné a neslabičné

  VYJMENOVANÁ SLOVA - karta obsahuje kompletní rozpis vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z

  SLOVNÍ DRUHY - karta obsahuje všeobecný přehled deseti slovních druhů (rozdělených na ohebné a neohebné), jejich významu a vlastností

  PODSTATNÁ JMÉNA I. + II. část - karta popisuje a vysvětluje určování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen

  SLOVESA I. + II. část - karty popisují a vysvětlují určování sloves: osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, třída a vzor, přechodníky, příčestí, slovesné tvary a nepravidelná slovesa

  VĚTNÁ SKLADBA, ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY - karta popisuje a vysvětluje složení věty ze základní skladební dvojice - podmět a přísudek (popisuje co je podmět a přísudek, jejich dělení a použití ve větách)

  VĚTA, DRUHY VĚT - karta popisuje a vysvětluje co je věta a jaké máme druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací a zvolací)

  PŘÍSLOVCE - karta popisuje a vysvětluje dělení, stupňování a druhy příslovců

  SPOJKY - karta popisuje a vysvětluje dělení spojek na souřadící a podřadící

  ČÁSTICE A CITOSLOVCE - karta popisuje a vysvětluje význam částic a citoslovců. Obsahuje příklady použití těchto slovních druhů ve větách