5. třída ČESKÝ JAZYK

Učební karty pro 5. třídu ZŠ (18 Ks) obsahují učivo, které by měl každý žák zvládnout.

713 Kč589,26 Kč bez DPH
Dostupné
 • STAVBA SLOVA - karta popisuje a vysvětluje jak se tvoří slova (kořen, předpona, přípona, koncovka a kmen)

  PŘEDPONY, PŘÍPONY - karta popisuje a vysvětluje použití předpon (od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vz-, s-, z-, vz-, ob-, v-) a přípon (-ský, -ští, -ík, -ice, -ina, -í, -ný, -ní)

  VÝZNAM SLOV - karta popisuje a vysvětluje význam slov a dělení slov na: jednoznačná, mnohoznačná, nadřazená, stejného a opačného významu, neutrální a citově zabarvená a složená

  PÁROVÉ SOUHLÁSKY - karta popisuje a vysvětluje správnost psaní párových souhlásek na konci i uvnitř slova

  SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ - karta popisuje a vysvětluje rozdíly při čtení a psaní těchto skupin (např. kdy píšeme MĚ/MNĚ, VĚ/VJE)

  HLÁSKY - karta popisuje a vysvětluje dělení hlásek na samohlásky, dvojhlásky, souhlásky a obojetné souhlásky

  PODSTATNÁ JMÉNA I. + II. část - karta popisuje a vysvětluje určování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen

  SLOVNÍ DRUHY - karta obsahuje všeobecný přehled deseti slovních druhů (rozdělených na ohebné a neohebné), jejich významu a vlastností

  PŘÍDAVNÁ  JMÉNA - karta popisuje a vysvětluje určování čísla, pádu, rodu, vzoru a stupně přídavných jmen

  SLOVESA I. + II. část - karty popisují a vysvětlují určování sloves: osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, třída a vzor, přechodníky, příčestí, slovesné tvary a nepravidelná slovesa

  ZÁJMENA - karta popisuje a vysvětluje druhy a vzory zájmen

  ČÍSLOVKY - karta popisuje a vysvětluje rozdělení a druhy číslovek

  VĚTNÁ SKLADBA, ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY - karta popisuje a vysvětluje složení věty ze základní skladební dvojice - podmět a přísudek (popisuje co je podmět a přísudek, jejich dělení a použití ve větách)

  SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - karta popisuje a vysvětluje pravidla psaní I/Y (shoda s holým podmětem, shoda přísudku s podmětem několikanásobným)

  VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ, SPOJOVACÍ VÝRAZY - karta popisuje a vysvětluje dělení věty jednoduché (holá, rozvitá) a souvětí i s použitím spojovacích výrazů

  PŘÍMÁ, NEPŘÍMÁ ŘEČ - karta popisuje a vysvětluje postavení vět uvozovacích v přímé řeči a převod řeči přímé do nepřímé a naopak.