3. třída
4. třída
5. třída

3. – 5. třída MATEMATIKA

Všechny jednotlivé karty Matematika

936 Kč773,55 Kč bez DPH
Dostupné
 • Matematika 3. ročník

  Karta 1 – ZÁKLADY SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ, DĚLENÍ

                   POČÍTÁNÍ ZÁVOREK, ZÁPISY SLOVNÍCH ÚLOH – VZOR

   

  Karta 2 – SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL ZPAMĚTI,

                   PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL

   

  Karta 3 – PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL,

                   TROJCIFERNÁ ČÍSLA

   

  Karta 4 – ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL NA DESÍTKY A STOVKY,

                   ROZKLAD ČÍSEL,

                   PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ,

                   NÁSOBENÍ DESÍTKOU A STOVKOU

   

  Karta 5 – PŘEVODY JEDNOTEK

   

  Karta 6 – DĚLENÍ SE ZBYTKEM,

                   NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK

                   NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM ČINITELEM,

                   NÁSOBENÍ TROJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM ČINITELEM

   

  Karta 7 – DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILKY,

                   PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ JEDNOCIFERNÝM ČINITELEM

   

  Karta 8 – GEOMETRIE – BOD, PŘÍMKA, ÚSEČKA, POLOPŘÍMKA

   

  Karta 9 – GEOMETRIE – VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK V ROVINĚ

   

  Karta 10 – GEOMETRIE – TROJÚHELNÍK, ČTVEREC, OBDÉLNÍK

  Karta 11 – GEOMETRIE – ČTYŘÚHELNÍKY, KRUŽNICE, TĚLESA

  Karta 12 - MALÁ NÁSOBILKA

   

   

  Matematika 4. ročník

   

  Karta 1 – PÍSEMNÉ DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM

   

  Karta 2 – PRÁCE S DIAGRAMY,

                   ČÍSLA DO 10 000

                   ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL NA TISÍCE, DESETITISÍCE A STATISÍCE

   

  Karta 3 – POČÍTÁNÍ DESETITISÍCŮ A STATISÍCŮ (PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ   DESETITISÍCŮ)

   

  Karta 4 – PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ STATISÍCŮ

   

  Karta 5 – PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ TISÍCEM, DESETITISÍCEM A STOTISÍCEM

   

  Karta 6 – ČÍSLA NAD 10 000,

                   ROVNICE

   

  Karta 7 – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

   

  Karta 8 – ZLOMKY,

                   POČÍTÁME SE ZLOMKY

   

  Karta 9 – SČÍTÁNÍ A ODODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ SE STEJNÝM JMENOVATELEM,

                   PŘÍMÁ ÚMĚRNOST,

                   ARITMETICKÝ PRŮMĚR

   

  Karta 10 – GEOMETRIE – PŘÍMKY KOLMÉ, RÝSOVÁNÍ KOLMIC

  Karta 11 – GEOMETRIE – RÝSOVÁNÍ KOLMIC (DANÝM BODEM)

   

  Karta 12 – GEOMETRIE – RÝSOVÁNÍ KOLMIC (BODEM, KTERÝ NELEŽÍ NA PŘÍMCE)

   

  Karta 13 – GEOMETRIE – RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK

   

  Karta 14 – GEOMETRIE – OSA ÚSEČKY, STŘED ÚSEČKY,

                                               DRUHY TROJÚHELNÍKŮ,

                                               TROJÚHELNÍKOVÁ NEROVNOST

   

  Karta 15 – GEOMETRIE – PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK,

                                               PRAVÝ ÚHEL,

                                               JEDNOTKY OBSAHU

   

  Karta 16 – GEOMETRIE – OBVODY A OBSAHY (OBDÉLNÍKU, ČTVERCE, POVRCH KRYCHLE A KVÁDRU)

   

  Karta 17 – GEOMETRIE – OBVOD TROJÚHELNÍKU,

                                               PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK,

                                               ROVNOBĚŽNÍKY

   

   

  Matematika 5. ročník

  Karta 1 – KLADNÁ A ZÁPORNÁ ČÍSLA,

                   JEDNOTKY HMOTNOSTI,

                   ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

   

  Karta 2 – PRŮMĚRNÁ RYCHLOST,

                   PAMĚTNÉ DĚLENÍ SE ZBYTKEM,

                   PÍSEMNÉ DĚLENÍ DVOJCIFERNÝM DĚLITELEM

   

  Karta 3 – DESETINNÁ ČÍSLA, ROZKLAD DESETINNÝCH ČÍSEL

   

  Karta 4 – POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL,

                   SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL,

                   ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL,

                   ZAOKROUHLOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

   

  Karta 5 – NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL,

                   DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL,

                   NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM,

                   DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM

   

  Karta 6 – GEOMETRIE - ÚHLOPŘÍČKY,

                                            TROJÚHELNÍKY,

                                            SOUŘADNICE BODŮ

  Karta 7 – VELKÁ NÁSOBILKA