2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

2. – 5. třída ČESKÝ JAZYK – 26 karet

Všechny jednotlivé karty Český jazyk

676 Kč614,55 Kč bez DPH
Dostupné
 • VYJMENOVANÁ SLOVA - karta obsahuje kompletní rozpis vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z

  SLOVNÍ DRUHY - karta obsahuje všeobecný přehled deseti slovních druhů (rozdělených na ohebné a neohebné), jejich významu a vlastností

  PÁDOVÉ OTÁZKY - karta obsahuje tabulku 7. pádů, pomůcka při probírání podstatných jmen

  PODSTATNÁ JMÉNA I. + II. část - karta popisuje a vysvětluje určování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen

  PŘÍDAVNÁ  JMÉNA - karta popisuje a vysvětluje určování čísla, pádu, rodu, vzoru a stupně přídavných jmen

  ZÁJMENA - karta popisuje a vysvětluje druhy a vzory zájmen

  ČÍSLOVKY - karta popisuje a vysvětluje rozdělení a druhy číslovek

  SLOVESA I. + II. část - karty popisují a vysvětlují určování sloves: osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, třída a vzor, přechodníky, příčestí, slovesné tvary a nepravidelná slovesa

  PŘÍSLOVCE - karta popisuje a vysvětluje dělení, stupňování a druhy příslovců

  PŘEDLOŽKY - karta popisuje a vysvětluje dělení předložek na: vlastní, nevlastní, slabičné a neslabičné

  SPOJKY - karta popisuje a vysvětluje dělení spojek na souřadící a podřadící

  ČÁSTICE A CITOSLOVCE - karta popisuje a vysvětluje význam částic a citoslovců. Obsahuje příklady použití těchto slovních druhů ve větách

  STAVBA SLOVA - karta popisuje a vysvětluje jak se tvoří slova (kořen, předpona, přípona, koncovka a kmen)

  PŘEDPONY, PŘÍPONY - karta popisuje a vysvětluje použití předpon (od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vz-, s-, z-, vz-, ob-, v-) a přípon (-ský, -ští, -ík, -ice, -ina, -í, -ný, -ní)

  HLÁSKY - karta popisuje a vysvětluje dělení hlásek na samohlásky, dvojhlásky, souhlásky a obojetné souhlásky

  VÝZNAM SLOV - karta popisuje a vysvětluje význam slov a dělení slov na: jednoznačná, mnohoznačná, nadřazená, stejného a opačného významu, neutrální a citově zabarvená a složená

  VĚTNÁ SKLADBA, ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY - karta popisuje a vysvětluje složení věty ze základní skladební dvojice - podmět a přísudek (popisuje co je podmět a přísudek, jejich dělení a použití ve větách)

  VĚTA, DRUHY VĚT - karta popisuje a vysvětluje co je věta a jaké máme druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací a zvolací)

  PÁROVÉ SOUHLÁSKY - karta popisuje a vysvětluje správnost psaní párových souhlásek na konci i uvnitř slova

  SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ - karta popisuje a vysvětluje rozdíly při čtení a psaní těchto skupin (např. kdy píšeme MĚ/MNĚ, VĚ/VJE)

  SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - karta popisuje a vysvětluje pravidla psaní I/Y (shoda s holým podmětem, shoda přísudku s podmětem několikanásobným)

  VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ, SPOJOVACÍ VÝRAZY - karta popisuje a vysvětluje dělení věty jednoduché (holá, rozvitá) a souvětí i s použitím spojovacích výrazů

  PŘÍMÁ, NEPŘÍMÁ ŘEČ - karta popisuje a vysvětluje postavení vět uvozovacích v přímé řeči a převod řeči přímé do nepřímé a naopak.

   

  Nejprodávanější produkty

  1.- 3. třída
  4. třída
  5. třída
  2. třída
  3. třída
  4. třída
  5. třída
  3. třída
  4. třída
  5. třída
  • Kvalitní papír
   Používáme nejvyšší gramáž křídového papíru, který je na trhu dostupný, aby byly karty pevné a neohýbaly se
  • Laminováno z obou stran
   Používáme velmi kvalitní oboustranné lamino pro vyšší odolnost karet a také jejich delší životnost
  • Formát A5
   Karty mají ideální rozměry formátu A5 (malý sešit). Nejsou tedy ani příliš malé, ale ani velké. Prostě do ruky tak akorát.